GOSPODAROWANIE MIENIEM

Konferencja

17 WRZEŚNIA 2019

Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań

Czego dotyczy konferencja?

Aż 30% powierzchni miast stanowią nieruchomości samorządowe, które mogłyby być zdecydowanie efektywniej wykorzystywane! Obecnie gminy jedynie administrują swoim majątkiem. Poprawę efektywności w gospodarowaniu mieniem ma umożliwić planowana zmiana przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieni? Jak gminy mogą i będą mogły aktywnie zarządzać mieniem? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Dla kogo konferencja?

  • przedstawiciele miast i gmin
  • podmioty odpowiedzialne za inwestycje komunalne, ochronę środowiska, finanse, gospodarkę przestrzenną
  • architekci i urbaniści
  • dostawcy technologii GIS
  • przedstawiciele instytucji zainteresowanych inwestycjami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) czy innej formule prawnej przy wykorzystaniu majątku gmin
  • inwestorzy prywatni zainteresowani przedsięwzięciami w ramach tzw. kapitału mieszanego.

Program konferencji

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.00 – 10.00

OTWARCIE KONFERENCJI

10.00 – 10.10

Założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

10.10 – 10.30

Aktywność samorządu na rynku nieruchomości (zbywanie, scalanie gruntów)

dr Wojciech Jarczewski,dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

10.30 – 10.50

Rewitalizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza

Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

10.50 – 11.10

Zaawansowane narzędzia GIS wspierające zarządzanie gminą w obszarze gospodarki nieruchomościami

Monika Rutyna, Urząd Miasta Bolesławiec,

Marta Zborowska, Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

11.10 – 11.25

PRZERWA NA KAWĘ

11.25 – 11.40

11.40 – 11.55

Efektywne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie mieniem gminy

Leszek Bajor, MiCOMP Software

11.55 – 12.15

Narzędzia optymalizacji gospodarowania mieniem w specjalnych strefach rewitalizacji

dr Aleksandra Jadach-Sepioło, zastępca dyrektora, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

12.15 – 12.35

Montaże finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku samorządu

(w tym PPP)

Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

12.35 – 12.55

Negatywny przykład zarządzania mieniem na przykładzie gminy Ostrowice

Tomasz Kayser, ekspert Związku Miast Polskich

12.55 – 13.15

Wykorzystanie majątku komunalnego w przedsięwzięciach z kapitałem mieszanym

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu

13.15 – 13.35

Planowanie przestrzenne jako efektywna forma inwestycji samorządu w kontekście metropolitalnym

Michał Ciesielski, Biuro Strategii Miasta, Urząd Miejski Wrocławia

13.35 – 13.55

Wzorcowy System Informacji Przestrzennej GIS w zarządzaniu gminą

Leszek Najgeburski, Wiktor Kozłowski, Urząd Miasta Kielce

13.55 – 14.15

Formy wykorzystania majątku gmin

Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica

14.15 – 14.35

Efektywne zarządzania mieniem na przykładzie gminy Wyszków

Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wyszkowa

14.35 – 14.55

Majątek komunalny w uruchamianiu lokalnych potencjałów rozwoju - możliwości i wyzwania

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich

LUNCH

14.55 – 15.30

Artur Soboń,

sekretarz stanu

w Ministerstwie Inwestycji

i Rozwoju

Pokrycie Polski planami zagospodarowania przestrzennego jest zbyt niskie, a główną barierą są koszty leżące po stronie gminy, zwłaszcza z tytułu odszkodowań i konieczności urządzenia niezbędnej infrastruktury. Dlatego gminy masowo wydają warunki zabudowy i przegrywają w sądach, jeśli próbują odmawiać ich wydania. A to powoduje ogromne, szacowane w miliardach złotych, koszty rozlewania się zabudowy. Często mówi się o prywatyzacji zysków i uspołecznianiu kosztów właśnie w odniesieniu do niekontrolowanego rozpraszania zabudowy. Dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje nową ustawę o planowaniu przestrzennym, która da samorządom nowe, efektywne narzędzia określania terenów przeznaczonych pod zabudowę i możliwość skoordynowania zabudowy z planowaniem rozwoju gminy. Tam, gdzie zabudowa będzie uzupełniana i nie będzie ekonomicznego uzasadnienia dla planu, trzeba będzie budować zgodnie ze standardami urbanistycznymi.

Tomasz Kayser,

ekspert Związku Miast Polskich

Samorządy gminne w Polsce zostały wyposażone w znaczne zasoby majątkowe. Są to przede wszystkim nieruchomości i inne składniki majątkowe, w tym budynki, budowle, maszyny i urządzenia zorganizowane w formę przedsiębiorstw, służące głównie zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności i świadczeniu niezbędnych usług. Umiejętne wykorzystanie tych zasobów może przynosić lokalnej społeczności pożytki w postaci nie tylko wysokiego poziomu świadczonych usług, ale także dodatkowych zasobów finansowych czy wzrostu wartości majątku. Niestety, nieprawidłowe gospodarowanie majątkiem może nie tylko przyczynić się do poniesienia nieuzasadnionych kosztów, ale również obniżyć jakość świadczonych usług, spowodować straty majątkowe, a nawet doprowadzić do upadłości jednostki samorządu terytorialnego. Świadczy o tym przykład Ostrowic, które sprzedały system wodociągowo-kanalizacyjny z obowiązkiem odkupu po pięciu latach, przy ustaleniu wysokiej opłaty za korzystanie z tego systemu. Otwarte pozostaje pytanie, czy Ostrowice są jedyną taką gminą, czy też znajdują, świadomie lub nieświadomie, naśladowców. Decydują o tym nie różnego typu, także niekonwencjonalne, formy gospodarowania majątkiem, a twardy rachunek ekonomiczny.

dr Aleksandra Jadach-Sepioło,

zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Konferencja „Gospodarowanie mieniem” to szczególna okazja, aby zapoznać się ze sprawdzonymi rozwiązaniami polskich gmin, które prowadzą aktywną politykę zarządzania majątkiem komunalnym. Obok dobrych praktyk uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się projektowanym zmianom prawnym czy nowinkom technologicznym wspierającym JST w gospodarce nieruchomościami. Poruszonych zostanie wiele szczegółowych zagadnień, m.in. specjalne narzędzia wspierające rewitalizację. Częstym problemem w zdegradowanych dzielnicach są niewyjaśnione stany prawne nieruchomości. Zaniedbane budynki nie mogą być remontowane, dopóki kwestie własnościowe nie zostaną uporządkowane. Specjalna Strefa Rewitalizacji to zestaw narzędzi ułatwiających w takich przypadkach postępowania administracyjne, przekwaterowania przy generalnych remontach czy inwestycje w mieszkania na wynajem. Jak bogate jest to instrumentarium, będzie można dowiedzieć się z wystąpienia „Narzędzia optymalizacji gospodarowania mieniem w specjalnych strefach rewitalizacji”.

Piotr Talaga,

redaktor naczelny

wydawnictw firmy Abrys


Nieruchomości miejskie to olbrzymi potencjał, który przez wiele samorządów nie jest w pełni wykorzystywany. Zarządzanie mieniem powinno być efektywnym narzędziem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów. Wiąże się z tym także zagospodarowanie przestrzenne, które jest fundamentem rozwoju każdej gminy, lokalnego biznesu i funkcji społecznych. Jak w praktyce podnieść efektywność wykorzystania mienia komunalnego? To pytanie, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Każda gmina powinna wytyczyć własną drogę, korzystając jednak z doświadczeń i dobrych wzorców innych. Tym zagadnieniom poświęcona będzie poznańska konferencja „Gospodarowanie mieniem”. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do wzrostu aktywności samorządów i potencjału gmin.

Andrzej Rajkiewicz,

wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza stają się nową motywacją dla samorządów zainteresowanych efektywnym gospodarowaniem mieniem. Mienie samorządowe występuje w przestrzeni miejskiej wspólnie z mieniem innych właścicieli i użytkowników. Podejmowanie programów rewitalizacji obszarów miejskich wymaga uwzględnienia interesów i opinii wszystkich zainteresowanych. Rolą samorządu jest stworzenie zintegrowanego programu, który jest akceptowalny przez wszystkich, wykonalny technicznie i atrakcyjny dla źródeł finansowania. Formowanie takiego programu wokół osi częściowej spłaty nakładów na rewitalizację z oszczędności w kosztach energii oraz zmniejszania smogu zachęca użytkowników do jego współtworzenia. Ważne jest prawidłowe zinwentaryzowanie wszystkich elementów danego obszaru (infrastruktura podziemna, naziemna, budynki itd.) w celu określenia całkowitego aktualnego zużycia energii na wszystkie cele (ogrzewanie, oświetlenie, produkcja, usługi itd.), opracowanie audytów energetycznych obiektów oraz dopasowanie źródeł i form finansowania do danego zadania inwestycyjnego.

Leszek Kuliński,

wójt gminy Kobylnica

W swoim wystąpieniu podczas konferencji pt. „Gospodarowanie mieniem” postaram się przybliżyć korzyści, jakie osiągnęła gmina Kobylnica, dzięki podjętej na przestrzeni ostatnich lat współpracy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w wymiarze ponadregionalnym. Posłużę się przy tym przykładami dobrych praktyk wynikających ze wspólnych działań podjętych z dyrekcją Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Widzinie oraz podmiotem realizującym działania związane z budową nowego oraz modernizacją istniejącego oświetlenia na terenie gminy Kobylnica. Oba przedsięwzięcia są doskonałym przykładem tego, jak w umiejętny sposób można wykorzystywać formułę PPP dla osiągania pozytywnych efektów: z jednej strony rozwiązując problemy osób wymagających kompleksowej opieki zdrowotnej, z drugiej zaś poprawiając bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Grzegorz Nowosielski,

burmistrz Wyszkowa

Podczas zaplanowanej na 17 września konferencji „Gospodarowanie mieniem” omówię zasady tworzenia gminnego zasobu nieruchomości i jego wpływ na rozwój na przykładzie gminy Wyszków. Wśród poruszanych tematów pojawią się m.in. etapy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, porządkowanie własności gruntów, proces tworzenia bazy nieruchomości inwestycyjnych, komunalizacja mienia i sprzedaż nieruchomości w latach 2009-2018.

Michał Ciesielski,

Biuro Strategii Miasta, Urząd Miejski Wrocławia

Niezależnie od zapowiadanych zmian prawnych, samorządy już teraz często dostrzegają potrzebę podporządkowywania codziennych decyzji dalekosiężnym wizjom strategicznym. Najnowsze wrocławskie doświadczenia w tym zakresie wiążą się z powstaniem kilku dopełniających się dokumentów (foresight, strategia i studium) oraz ich wdrażaniem. Zidentyfikowane trendy w skali lokalnej, metropolitalnej oraz globalnej stawiają przed miastem nowe wyzwania, dają szanse, ale i powodują zagrożenia. Ścieżka rozwoju jaką będzie podążał Wrocław wiążę się w szczególności z umiejętnym prowadzeniem polityki przestrzennej i wykorzystaniem potencjału miejskich zasobów, w tym nieruchomości. Jak się jednak okazuje, skala wyzwań sprawia, że potencjał jednego samorządu może już nie wystarczyć. Zdecydowanego wzmocnienia wymaga więc współpraca metropolitalna umożliwiająca podporządkowanie jednostkowych działań planistycznych i nieruchomościowych gmin szerszej, wspólnej wizji. Słabość tej współpracy może natomiast okazać się poważnym ograniczeniem możliwości dalszego rozwoju.

Wojciech Jarczewski,

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Około 4% powierzchni polskich miast to majątek komunalny znajdujący się w rękach władz lokalnych, w niektórych miastach ten odsetek jest znacznie wyższy, sięgając 30 a nawet 40%. Ten zasób często stanowi źródło kosztów. Odpowiedzialne i energiczne gospodarowanie tym majątkiem może jednak również stać się źródłem dobrobytu i pomyślnego rozwoju. Przecież to gmina ustala plany miejscowe, dostarcza kluczowe usługi komunalne jak np. wodę, buduje, remontuje i utrzymuje lokalną infrastrukturę drogową. A to właśnie te elementy mają zasadniczy wpływ na atrakcyjność poszczególnych działek z perspektyw inwestorów. Wykorzystując dostępne już dzisiaj narzędzia i potencjały miasta mogą znacznie bardziej efektywnie gospodarować nieruchomościami i w ten sposób zwiększać swoje dochody własne. W swoim wystąpieniu zaprezentuję wypracowane w naszym instytucie narzędzia, które mogą wspierać gminy w prowadzeniu gospodarki nieruchomościami nastawionej na zwiększanie przychodów.

Koszt udziału w konferencji

członkowie ZMP i ZGW RP oraz partnerzy

cena standardowa

390 zł + VAT

479,70 zł brutto

320 zł + VAT

393,60 zł brutto

Kontakt w sprawie konferencji

Barbara Krawczyk

redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl


Zadzwoń

Partner

Partner generalny

Partner strategiczny

Organizator

Patronat

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807